ยุวชนอาสา SPU ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้เข้าสู่ตลาดสากล ชุมชนตลาดพลู กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างสรรค์ย่านชุมชนตลาดพลู Gastronomy District เขตธนบุรี เป็น 1 ใน 4 โมเดลโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ภายใตัโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปี 2564 ให้ร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน(EB) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ตลาดสากล ชุมชนตลาดพลู กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ พีรยา สุขกิจเจ  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร และ ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการฯ

UploadImage

ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะตัวแทนผู้ประสานงานโครงการฯ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ตลาดสากล ชุมชนตลาดพลู กรุงเทพมหานคร  เป็นความร่วมมือของ นักศึกษาและอาจารย์จากหลากหลายคณะ ที่ร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถเข้าสูตลาดระดับสากลได้

UploadImage

หลังจากที่โครงการได้ผ่านการอนุมัติจากทาง สป.อว. ทางนักศึกษาและทีมอาจารย์ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพราะการพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานนั้นกลายเป็นโครงการอย่างยั่งยืน ซึ่งในขั้นตอนนี้ มีนักศึกษา จาก 3 คณะ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  ที่จะมาดูแลในส่วนของการสำรวจการวางแผนการเก็บข้อมูลเส้นทางร้านค้า ร้านอาหาร  คณะดิจิทัลมีเดีย มาดูเรื่องของการวางแผนงานส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ แพคเกจให้กับร้านค้า ,คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการบินและคมนาคม  ดูแลเรื่องของภาษา การสื่อสาร การเขียน การใช้คำ และการสร้าง Story ให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนการส่งเสริมการขาย

UploadImage

ซึ่งนักศึกษาต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลร้านค้า นำปัญหากับมาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินการในการส่งเสริมการขาย ช่องทางการตลาด ในรูปแบบที่ยังคงสามารถเก็บอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดพลูไว้ ผ่านการเรียนรู้รูปแบบที่เรียกว่า Area Based Learning เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์การทำงานจริง ทุกขั้นตอน นักศึกษาจากหลากหลายคณะจะต้องวางแผนร่วมกัน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage