มัดรวมมาให้! 9 เหตุผลที่ต้องเลือกเรียน ป.โท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน SITI SPU

หลายๆคนอาจมีเหตุผลของการเลือกเรียนต่อปริญญาโท จะเรียนไปทำไม? ซึ่งมักมีคำถามยอดฮิตสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ตามมาเสมอๆว่า ทำไมเราจะต้องเรียนต่อ หรือเรียนไปเพื่ออะไร และเรียนไปทำไม?  ทั้งที่ปริญญาตรีก็น่าจะพอแล้วสำหรับการหางาน

วันนี้จึงจะขอนำทุกคนไปพบกับเหตุผลดีๆกับหนึ่งหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่น่าสนใจมากๆสำหรับในยุคนี้นั่นก็คือ หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน กับ…
9 เหตุผลที่ต้องเลือกเรียน ปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU

UploadImage

1. เรียนจบได้ภายใน 1 ปี
การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาๆ ละ 4 เดือน รวมการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปี เท่านั้น

UploadImage

2. การเรียนเป็นแบบ Hybrid Learning ออนไซต์หรือออนไลน์
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. โดยการยืดหยุ่นวิธีการที่เหมาะสมนักศึกษาที่เลือกเรียนตามความสะดวก โดยสามารถมาเรียนในห้องเรียนหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันได้

UploadImage

3. หลักสูตรมีมาตรฐานได้รับการรับรองจาก สป.อว. และ ก.ค.ศ.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) วันที่ 9 เมษายน 2562 [รหัสอ้างอิง 32197]

UploadImage

4. เลือกทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบเรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ รวม 36 หน่วยกิต โดยออกแบบให้เลือกเรียนได้ 2 แผน  คือ แผน ก2 เลือกทำวิทยานิพนธ์ (12 นก.) และแผน ข ทำสารนิพนธ์ (6 นก.)

UploadImage

5. ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและผู้มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายสถาบัน
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงจากหลากสถาบัน อาทิ
– คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
– คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ.ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น
– คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ.ดร.อภิชา แดงจำรูญ
– สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี
– ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
– คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข
– บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
– วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

UploadImage

6. อาจารย์ในหลักสูตรดูแล ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี
ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน และทีมงานอาจารย์พร้อมที่จะดูแล ให้คำปรึกษานักศึกษาทั้งในเวลาและนอกเวลา ผ่าน Social Media เช่น ไลน์กลุ่ม FB  E-mail: Sirinthorn.si@spu.ac.th หรือช่องทางอื่น ๆ

UploadImage

7. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษา
การจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน การส่งเอกสาร electronic การส่งงาน หรือการนำเสนองานผ่านระบบออนไลน์ และไฟล์วิดีโอการสอน รวมถึง website แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ Zoom, Ms-Team,  D-Learning, Google Drive, Line, FB

UploadImage

8. ผลงานจากการเรียนการสอน นำไปประยุกต์ใช้
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ป.โท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน สามารถนำผลจากการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เนื้อหา หรือเทคนิคที่ได้รับการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการทำงาน มีการนำ Application ต่างๆ Kahoo, Quizizz, Vonder Go, Bingo, Board Game เป็นต้น ไปใช้ในชั้นเรียนหรือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

UploadImage

9. การวัด ประเมินผลเน้นการทำ Final Project แบบบูรณาการ
หลักสูตร ป.โท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ใช้การวัดและประเมินผล ที่เน้นการทำกิจกรรมในระหว่างการเรียน และการมอบหมายชิ้นงาน รวมถึงในแต่ละภาคการศึกษามอบหมายให้ทำ Final Project ที่รวบรวมองค์ความรู้บูรณาการของแต่ละวิชาในภาคการศึกษานั้น แทนการสอบข้อเขียน

UploadImage

สมัครเรียน
คลิก https://www.spu.ac.th/applicationform_master.php?code=207
สอบถามรายละเอียด
คลิก Scan line https://line.me/R/ti/p/%40cal8164b
#นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน #Dek64 #TCAS64 #GATPAT64 #ONET #ม.ศรีปทุม #SPU #SITI #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #หลักสูตร ป.โท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน