มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดทำประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สำหรับบุคลากร

และนักศึกษาที่ลงทะเบียน เทอม 2/62 
ระยะคุ้มครองถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 

นักศึกษารหัส 63 
ระยะคุ้มครองถึง 18 มีนาคม 2564 

กรณีที่แพทย์ลงความเห็นว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เบิกได้ทันที 20,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ TQM  Hotline 1737
โทร 083-989-8173 / 091-890-5810