พาไป! ส่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้ามประเทศผ่านโซเชียลมีเดีย กับ นศ.ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ SPU – นศ. TAKUSHOKU UNIVERSITY ญี่ปุ่น

UploadImage

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Takushoku University ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.ดร. Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และ A. Aki TAKAHASHI, A. Hiroharu TAKEMURA, A.Jakaphan Jatupornphan, Dr. Nuttachai Sri-iam อาจารย์ในสาขาฯ พร้อมด้วย Professor Tatsuya NAKAMURA คณบดีพาณิชยศาสตร์, Professor Dr. Yoshitaka NAKASHIMA, Professor Dr. ZHENG Wei และ Professor Dr. Mariko UEKI คณะพาณิชยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไทย-ญี่ปุ่น ผ่านระบบโซเชียลมีเดียข้ามประเทศ ด้วยแอป Zoom Cloud Meetings โครงการ “A Brand New Business & A Brand New Me” ผ่านระบบ โดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ SPU ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจำนวน 39 คน และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  Takushoku University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

UploadImage

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้รูปแบบ Project-based Learning เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น (Thai-Japanese Student Joint Project) โดยมีนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 84 คน และแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 13 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเป็นทิมนักศึกษาไทยและญี่ปุ่นผสมกัน 13 กลุ่ม พร้อมด้วยโจทย์การดำเนินการหัวข้อ ต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้แข่งขันกันนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลาการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับโครงการดังกล่าว มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เริ่มวันที่ 22 ตุลาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564) ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษามีความตื่นตัวในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างมาก

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage