ผู้บริหาร SITI SPU ถ่ายทอดความรู้ “การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโค้ช” สป.อว.

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.อว.) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโค้ช” ให้กับข้าราชการผู้เข้ารับการอบรม จากศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ในการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ โครงการพัฒนาหลักสูตร “กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล” ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข็มแข็งและมีความสามารถ โดยต่อไปทุกท่านจะได้นำความรู้ไปต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขยายไปสู่โรงเรียนในทุกจังหวัด ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้
#SPU #Dek64 #TCAS64 #GATPAT64 #ONET #Portfolio #SITISPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #วิทยาลัยสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage