ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์

อาชีพปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ระดับปริญญาโท : MASTER OF ARTS สถาบัน ARCADIA UNIVERSITY
ระดับปริญญาเอก : DOCTOR OF PHILOSOPHY สถาบัน CHULALONGKORN UNIVERSITY