ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์สำนักงานรองอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชา สหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/SITI/

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญตรี : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม