ธุรกิจการบิน SPU จัดการบรรยายแนวโน้มทิศทางธุรกิจการบินโลกในปี 2021

ธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายในหัวข้อ
Airlines Business and Aviation Trend in 2021” และ “PG Internship”
โดยทีมผู้บริหารจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส คุณนิจลาวัณย์ ไทรสาขา ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาองค์กร, คุณดวงใจ  วุฒิกมลชัย ผู้อำนวยการส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ คุณมาริสา พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริการภาคพื้น ที่ทั้งสามท่านจะมาร่วมกันวิเคราะห์ ธุรกิจการบินของไทยจะก้าวผ่านอย่างไรในวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มทิศทางของธุรกิจการบินโลก และการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินในปี 2021 อีกทั้งยังแนะนำข้อมูลการสหกิจศึกษาในโครงการ PG Internship ซึ่งจัดในโครงการรายวิชา ALB326 การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร ภายใต้การดำเนินงานของอาจารย์คนเก่ง อย่างอาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage