ดร.เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์


อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

https://www.spu.ac.th/fac/engineer/

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : MASTER OF ENGINEERING สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ระดับปริญญาเอก : DOCTOR OF PHILOSOPHY สถาบัน ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY