ดร.สรพล บูรณกูล

อาชีพปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง