ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/business/

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ระดับปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
ระดับปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร