ดร.ชานนท์ วาสิงหน

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ระดับปริญญาเอก : DOCTOR OF PHILOSOPHY (DESIGN ARTS) มหาวิทยาลัยศิลปากร