ขอเชิญเข้าร่วมฟัง SPU Tech Talk Season 8 #8 “สร้างนวัตกรรมสุดว้าว ผ่านกระบวนการคิด Design Thinking”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 8

ในหัวข้อ สร้างนวัตกรรมสุดว้าว ผ่านกระบวนการคิด
Design Thinking

โดย  ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ช่องทางออนไลน์
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

UploadImage