ขอเชิญเข้าร่วมฟัง SPU Tech Talk Season 8 #10 “Digital Marketing After COVID-19

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 10

หัวข้อ
Digital Marketing After COVID-19”

โดย
คุณมิ่งขวัญ พุคยาภรณ์

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หรือ เข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์
Zoom Meeting ID : 528 974 2746
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

UploadImage