คณะ / สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต -
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ -
  คณะนิเทศศาสตร์
     นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต -
  คณะบริหารธุรกิจ
     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
     การจัดการมหาบัณฑิต (MM) -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน -
  คณะบัญชี
     บัญชีมหาบัณฑิต (M. Acc) -
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) -
     วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) -
     การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
     การบริหารงานก่อสร้าง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) -
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรมหาบัณฑิต -

- คือ ไม่เปิดรับ         คือ เปิดรับ         คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น