ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายและภาษีทางธุรกิจ

• ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี กฎหมายบริษัท / M & A / กฎหมายการเงินและหลักทรัพย์ / กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ / โรงแรมและกฎหมายธุรกิจที่สำคัญ / รวมถึงงานด้านสัญญาทางธุรกิจหลายประเภท และการปรับโครงสร้างกิจการครอบครัว
• ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในงานวิทยากรด้านสัญญาทางธุรกิจและการวางแผนภาษี / การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี / รวมถึงงานฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) และเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจ / กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลักสูตรปกติ และ International Program
• วิทยากรด้านกฎหมายธุรกิจ / สัญญาธุรกิจ / ภาษีอากร / กิจการแบบครอบครัว / ธุรกิจแฟรนไชส์ / ธุรกิจโรงแรม/อพาร์ทเม้นต์ ให้แก่ กระทรวงพาณิชย์ / สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planner Association) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors – IOD) / สมาคมร้านขายยา / สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรไทย / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
• คณะอนุกรรมการภาษี (ฝ่ายภาษีสรรพากร) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ผู้ไกล่เกลี่ยคดีภาษีประจำศาลภาษีอากรกลาง
• สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สถาบันกรรมการไทย (IOD)
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• นักเขียนอิสระ บทความกฎหมายและภาษีในวารสารวิชาการและธุรกิจในไทยและต่างประเทศ

 

กลับหน้าหลัก