สมัครเรียน

กำหนดการรายงานตัว

นักศึกษามารายงานตัวได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น2 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น. (ทุกวัน)
นักศึกษาต้องมารายงานตัวก่อนวันเปิดภาคเรียน 1-2/66 ภายในวันที่ 24 ส.ค. 66
การแต่งกายชุดสุภาพหรือชุดนักเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมและดำเนินการในวันรายงานตัว   

 1. แสดงใบเสร็จค่าสมัคร และค่าลงทะเบียน ให้กับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์รับสมัคร
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์การเงิน (กรณีต้องชำระเพิ่มเติม)
 3. แสดงหลักฐานการสมัครเรียน ให้กับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทะเบียน ดังนี้
 • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม(CGPA) 5 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 3 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2หรือเทียบเท่า……………..จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน…………….. จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน……………..จำนวน 1 ชุด
 • อื่นๆ ถ้ามี
  • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ)……………..จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)……………..จำนวน 2 ชุด
 1. ดำเนินการเรื่องทุนการศึกษา กับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทุนการศึกษา *กรณีกู้เรียน
 2. ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา จุดถ่ายรูป-ทำบัตร
 3. รับอุปกรณ์เรียน ห้องศูนย์หนังสือ

ข้อกำหนดนี้ ใช้กับนักศึกษาที่สมัครเรียนผ่านออนไลน์ และนักศึกษาที่ยังทำขั้นตอนการสมัครเรียนยังไม่เสร็จสิ้น

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามศูนย์รับสมัคร โทร. 025586888 ต่อ 2013-15 , 0614205641-44