ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

อดีตนายกรัฐมนตรี,อดีตประธานองคมนตรี,อดีตประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และอดีตตำแหน่งสำคัญอีกมากมาย ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ฯพณฯ ประมวล สภาวสุ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตตำแหน่งนักการเมืองสำคัญอีกมากมาย

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ป.ธ.9

อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประเภททั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการสภากาชาดไทย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ปรึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รองศาสตราจารย์สมใจ นิ่มเล็ก

กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พิเศษสถาบันต่าง

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์

รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พลเอกวันชัย เรืองตระกูล

อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตสมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการประชาสัมพันธ์ ประเภททั่วไป

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (หม่องขิ่น อาสโภ)

ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการใหญ่ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร

พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปี

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

อดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯหลายสมัย ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี

นายเสรี วังส์ไพจิตร

อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประเภททั่วไป คณะศิลปศาสตร์

นายเพทาย อมาตยกุล

ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป คณะนิติศาสตร์

นายเกชา ธีระโกเมน

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอีอีซี, กรรมการผู้จัดการบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

ผู้ก่อตั้งและบุกเบิกบริษัทที่ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท บิวตี้เจมส์

นายปัญญา นิรันดร์กุล

ประธานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายปรีดา พัฒนถาบุตร

อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป คณะนิติศาสตร์

นายประภาส ชลศรานนท์

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ผู้สรางสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายบัณฑูร ล่ำซำ

อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการบริหาร

นายนพพร เทพสิทธา

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย การค้าระหว่างประเทศ รองประธานและประธานคณะกรรมการ Global Logistics

นายธีรศักดิ์ กรรณสูต

อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง กรรมการ ป.ป.ป., กรรมการเนติบัณฑิตยสภา,

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กรรมการและกรรมการบริหารบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

นายจิระ มะลิกุล

ผู้กำกับ นักเขียนบท และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย    

อดีตรองเลขาธิการพระราชวัง ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี

นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์

รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประเภททั่วไป

นางพิศวาส ยุติธรรมดำรง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา

นางประพีร์ บุรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี และคุณปิติภัทร บุรี

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. อดีตประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง

นายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย อดีตรองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

ประธานกรรมการบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด เลขานุการโครงการรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หนึ่งในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย

ผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2516 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร

อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรก ของรัฐธรรมนูญปี 2540 อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อดีตประธานมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก