SPU ต้อนรับ คณะแพทย์ พยาบาล สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตรวจเยี่ยมร้านค้า เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

อาจารย์วิกานดา เจียมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาล สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ลงพื้นที่ ร้านอาหารภายในอาคารโภชนาการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการแนะนำแนวทางการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ และขั้นตอนการพัฒนาเมนูชูสุขภาพแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมด้านการบริโภคแก่นักศึกษาและประชาชน พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

UploadImage