UploadImage

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชา
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการหลักสูตร

UploadImage
การพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
UploadImage
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11
61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6
79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3874 3690 – 9 ต่อ 2603-4
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043 224 111 หรือ 08 7432 4733
2. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th หรือคลิกที่เมนูสมัครออนไลน์ด้านบน โดยเลือกตามวิทยาเขตที่ท่านประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุค่าสมัคร : ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโทจำนวน 500 บาท โดยสามารถพิมพ์ใบ Pay-in ได้ในเมนูข้อ 2 ของการสมัครออนไลน์ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้
UploadImage
 
UploadImage UploadImage
   
UploadImage  
UploadImage
 
1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ชุด
 
2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 3 ชุด
 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
 
5. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
หมายเหตุหลักฐานประกอบการรับสมัคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้