UploadImage

 
สมัครเรียนภาคปกติ  
             

ปีการศึกษา 2567 (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. )

สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
การลงทะเบียน  

         สำหรับผู้ชำระด้วยตนเอง
          » การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคเรียน


 
 
วิธีการสมัคร  
 

สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php ตามขั้นตอนดังนี้

เข้าเมนูสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php หรือ คลิกที่นี่ 

  1. กรอกข้อมูลสมัครเรียน
  2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
  3. ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่ 7-11 หรือ ตามธนาคารที่กำหนด
  4. นำเอกสารสมัครเรียน เข้ามาสัมภาษณ์ และลงทะเบียนรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 
คลิกดูแผนที่


 
 
หลักฐานการสมัคร  
  » ใบรับรองเฉลี่ยสะสม(CGPA) 5 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 3 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2
» หรือเทียบเท่า.................จำนวน 2 ชุด
» สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน................. จำนวน 1 ชุด
» สำเนาทะเบียนบ้าน.................จำนวน 1 ชุด

อื่นๆ
สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ).................จำนวน 1 ชุด
» สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี).................จำนวน 2 ชุด


หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร  
  » ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
» ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
» ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
» มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 
  » มหาวิทยาลัยจะสัมภาษณ์ที่ศูนย์รับสมัคร หรือสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะแจ้งผลให้ทราบทันทีในวันเดียวกัน
 
 
 การสัมภาษณ์และการสอบความถนัดทางด้านวิชาชีพ  
  » มหาวิทยาลัยจะสัมภาษณ์ที่ศูนย์รับสมัคร หรือสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะแจ้งผลให้ทราบทันทีในวันเดียวกัน
 
 

เงื่อนไขต่างๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
  » หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
» หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
» หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า
» มหาวิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
» มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
     

 

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 

สอบถามทาง Line: @SPUadmission