กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


UploadImage

UploadImage

รายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

UploadImage
เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL) คลิก
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ผู้กู้ยืม
- ผู้ปกครอง
- คู่สมรส (ถ้ามี)
2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (ผู้ปกครอง)
- กรณีมีรายได้ประจำ เช่น การทำงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน (พนักงานของรัฐ / พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท ) โดยต้องแนบสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
- กรณีไม่มีรายได้ประจำ / ไม่มีรายได้  เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง เกษตรกร  ใช้ แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ / หัวหน้าสถานศึกษา 
3. เอกสารรับรองสถานภาพครอบครัว ของผู้ขอกู้ยืมเงิน
- กรณีบิดาและมารดา แยกทางกัน โดยไม่มีใบหย่าหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส ใช้ หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ / หัวหน้าสถานศึกษา


หมายเหตุ
- ผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการ Upload ในระบบ DSL ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรายละเอียดชัดเจนโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารแทนการสแกนเอกสารได้
- ระบบรองรับไฟล์สกุล PDF / JPEG / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB 
- ชื่อเจ้าของเอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
- สำเนาบัตรประจำตัวต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

 
บุคคลใดเป็นผู้รับรองรายได้ ได้บ้าง?
- เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตจัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
- สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร / ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ใครบ้าง? 
- ข้าราชการเมือง
- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- ข้าราชการครู
- ข้าราชการตำรวจ
- ข้าราชการทหาร
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
- ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
- ข้าราชการฝ่ายอัยการ
- ข้าราชการพลเรือน
- ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
- สมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือองค์การมหาชน
 
ผู้แทนโดยชอบธรรมคือใคร?
- บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL
1. ดาวน์โหลดแอพกยศ. Connect เพื่อขอรหัสผ่าน 
2. ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL พร้อมแนบเอกสารประกอบ และรอการอนุมัติ
3. บันทึกสัญญากู้ยืมในระบบ DSL 
4. บันทึกแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL
5. พิมพ์สัญญากู้ยืมและแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและผู้แทน(ถ้ามี) ส่งที่สำนักงานทุนการศึกษา 

หมายเหตุ 
1. ทุกขั้นตอนให้ติดตามกำหนดการและวิธีดำเนินการที่เพจสำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
2. สำหรับนักศึกษาปัจจุบันให้ส่งเฉพาะแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมและสำเนาบัตรประชาชนและผู้แทน(ถ้ามี)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 
โทรสาร 0 2558 6888 ต่อ 2137
LINE สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คลิก