รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง (40 โรงเรียน)


โรงเรียนที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง (40 โรงเรียน)

ให้ทุนการศึกษาโรงเรียนละ 1ทุน รวม 40 ทุน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนทุน
1 โรงเรียนบางกะปิ 1
2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1
3 โรงเรียนสุขมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1
4 โรงเรียนสมุทรปราการ 1
5 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1
7 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 1
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1
9 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1
10 โรงเรียนสารวิทยา 1
11 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1
12 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1
13 โรงเรียนบดินทรดชา(สิงห์ สิงหเสนี )๒ 1
14 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1
15 โรงเรียนหอวัง 1
16 โรงเรียนนมินทราชิทิศ บดินทรดชา 1
17 โรงเรียนศรีพฤมา 1
18 โรงเรียนพระหฤทัย คอนเมือง 1
19 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1
20 โรงเรียนนวมินทราชิบูทิศ สตรีวิทยา 2 1
21 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1
22 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1
23 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี 1
24 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1
25 โรงเรียนปากเกร็ด 1
26 โรงเรียนบางบัวทอง 1
27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิหยาลัย นนทบุรี 1
28 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1
29 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1
30 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1
31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิส สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1
32 โรงเรียนปทุมวีไล 1
33 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1
34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม (จ.พชรบูรณ์) 1
35 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1
36 โรงเรียนเทพศรินทร์ สมุทรปราการ 1
37 โรงเรียนธัญบุรี 1
38 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1
39 โรงเรียนอุตรดิตถ์ (จ.อุตรดิตภ์) 1
40 โรงเรียนกันทรารมณ์ (จ.ครีษะเกษ) 1