คณะสาขาที่เปิดรับ 2/2564


คณะ / สาขาที่เปิดสอน เทอม 2/2564

 
คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ อาทิตย์*
  คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
      สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   - - - -
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม  
      การจัดการความปลอดภัยการบิน - - - - -
  คณะศิลปศาสตร์  
      ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ - - - - -
      ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ - - - - -
      ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ - - - - -
  คณะนิเทศศาสตร์  
      การออกแบบสื่อสารออนไลน์ - - - - -
      สื่อสารการแสดง - - - - -
      ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - - - - -
      ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ - - - - -
  คณะบริหารธุรกิจ  
      การจัดการธุรกิจด้านการบิน (New) - - - - -
      ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - -
      การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ - - -
      การตลาดดิจิทัล - - - -
      บริหารธุรกิจ - - - - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
      การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - -
  คณะบัญชี  
      การบัญชี - - - - -
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - -
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - - - -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
      สถาปัตยกรรม - - - - -
      การออกแบบภายใน - - - - -
  คณะนิติศาสตร์  
      นิติศาสตรบัณฑิต - - - - -
  Sripatum International College  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) B.B.M. Business Management - UploadImage - - - -
      หลักสูตรธุรกิจการบิน B.B.A International Airline Business - UploadImage - - - -
 
คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ อาทิตย์*
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
      วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) - - -
      วิศวกรรมโยธา - - -
      วิศวกรรมเครื่องกล - - -
      วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ - - - - -
      วิศวกรรมอุตสาหการ (กระบวนการผลิต / โลจิสติกส์) - - - - -
      หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith Universityได้   - - - - -

- คือ ไม่เปิดรับ    UploadImage     คือ เปิดรับ      UploadImage    คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น