งานทะเบียน / งานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


สำนักงานทะเบียน
-ขั้นตอนการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี (Upd 06/11/2014) >>ไฟล์แนบ
-วิธีตรวจสอบตารางเรียน (Upd 05/01/2015) >>ไฟล์แนบ
-ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต เกินจาก มหาลัยกำหนด (Upd 07/01/2015) >>ไฟล์แนบ
-ขั้นตอนการขอลงทะเบียนล่าช้า, เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่มเรียน (Upd 04/05/2015) >>ไฟล์แนบ
-การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Upd 30/05/2015) >>ไฟล์แนบ
-การขอทำบัตรนักศึกษาทดแทน (04/05/2015) >>ไฟล์แนบ
-การขอย้ายรอบสาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา (16/07/2015) >>ไฟล์แนบ


สำนักงานวิชาการ
-การเตรียมตัวสอบก่อนการเข้าห้องสอบ (11/02/2015)
>>ไฟล์แนบ
-การขอสอบชดเชย (เหตุสุดวิสัย) (12/02/2015) >>ไฟล์แนบ
-การขอสอบซ้อน (Upd 01/06/2015) >>ไฟล์แนบ
-การสอบ Placement Test (05/03/2015) >>ไฟล์แนบ
-การขอสอบแก้ตัวปลายภาค (12/02/2015) >>ไฟล์แนบ
-การขอเปิดหลักสูตร (09/02/2015) >>ไฟล์แนบ
-ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (09/02/2015) >>ไฟล์แนบ
-การขอเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา (18/03/2015) >>ไฟล์แนบ 
 cloud,down,download ไอคอน  download คู่มือ/แบบฟอร์ม
1. คู่มือลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา 
  - flow การลงทะเบียนด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต >>ไฟล์แนบ
  - ขั้นตอนการลงทะเบียนปกติ,ล่าช้า ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต >>ไฟล์แนบ
  - ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต >>ไฟล์แนบ
  - ความหมายข้อความในคู่มือลงทะเบียน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย >>ไฟล์แนบ

2. คู่มือการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์
  - สำหรับนักศึกษา >>ไฟล์แนบ
  - สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา >>ไฟล์แนบ
  - สำหรับคณบดี >>ไฟล์แนบ

3. คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียน
  - สำหรับอาจารย์ >>ไฟล์แนบ

4. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ กรณีมารับเอกสารแทน >>ไฟล์แนบ

5. การย้ายคณะสาขาวิชา >>ไฟล์แนบ

6. ขั้นตอนการดูตารางเรียน >>ไฟล์แนบ
 test,paper ไอคอน  การสอบ
o ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2540
>>Click<<

o ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องการแต่งกายนักศึกษา
   
 - รอบปกติ
    - รอบเสาร์-อาทิตย์

o แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา >>Click<<

o ไม่มีตารางสอบต้องทำอย่างไร? >>Click<< student,cap,books ไอคอน  แนวปฏิบัติ สำหรับทุกระดับการศึกษา
-การขอลาพักการศึกษา >>ไฟล์แนบ
-การขอลงทะเบียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงรายวิชา เกินช่วงที่กำหนดให้ลงทะเบียน >>ไฟล์แนบ
-การยื่นคำร้องกรณีอื่นๆ >>ไฟล์แนบ
 graduate,female ไอคอน  ตัวอย่างแถบสีชุดครุย
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก Accept,check,ok,success,tick,yes ไอคอน  ระบบการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาออนไลน์ >>Click<<


 sent ไอคอน  ระบบคำร้องออนไลน์ >>Click<< internet ไอคอน    ระบบจัดการสารสนเทศ ( SCMS ) >>Click<< facebook ไอคอน   FACEBOOK สำนักงานทะเบียน >>Click<<