งานทะเบียน / งานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


สำนักงานวิชาการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2540  
ระเบียบการแต่งกายเข้าห้องสอบของนักศึกษา (รอบเรียนปกติ และรอบเรียนนอกเวลาราชการ)  
เตรียมตัวอย่างไร ในการเข้าห้องสอบ 
การขอสอบซ้อน  
การขอสอบชดเชยเหตุสุดวิสัย 
การขอสอบแก้ตัวปลายภาค  


 student,cap,books ไอคอน  แนวปฏิบัติ สำหรับทุกระดับการศึกษา
-การขอลาพักการศึกษา >>ไฟล์แนบ
-การขอลงทะเบียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงรายวิชา เกินช่วงที่กำหนดให้ลงทะเบียน >>ไฟล์แนบ
-การยื่นคำร้องกรณีอื่นๆ >>ไฟล์แนบ graduate,female ไอคอน  ตัวอย่างแถบสีชุดครุย
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก


 Accept,check,ok,success,tick,yes ไอคอน  ระบบการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาออนไลน์ >>Click<<


 sent ไอคอน  ระบบคำร้องออนไลน์ >>Click<< internet ไอคอน    ระบบจัดการสารสนเทศ ( SCMS ) >>Click<< facebook ไอคอน   FACEBOOK สำนักงานทะเบียน >>Click<<