ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน สำหรับนักศึกษา ผ่าน QR Code


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน สำหรับนักศึกษา ผ่าน QR Code โดยมีหน่วยงานดังนี้ Libraly, สำนักงานการคลัง, สำนักงานวิชาการ, สำนักงานทะเบียน, สำนักงานทุนการศึกษา และ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 
qr-spu
 


รวม QR Code หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
UploadImage
UploadImage