ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน สำหรับนักศึกษา ผ่าน QR Code


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน สำหรับนักศึกษา ผ่าน QR Code โดยมีหน่วยงานดังนี้ Libraly, สำนักงานการคลัง, สำนักงานวิชาการ, สำนักงานทะเบียน, สำนักงานทุนการศึกษา และ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

QR CODE เพิ่มเติม

UploadImage