ANNOUNCEMENT


UploadImage

ประกาศมหาวิทยาลัย

 1. เรื่องการปฏิบัติงานและการหยุดชดเชย ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต การปรับฉบับที่ 3
 3. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต การปรับฉบับที่ 2
 4. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562
 5. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
 6. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี บางเขน
 7. การปรับปฏิทินการศึกษา ฉบับที่ 2
 8. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน
 9. เรื่องแนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน
 10. เรื่องการยกเลิกวันหยุด
 11. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 12. ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดสำหรับนักศึกษา บางเขน
 13. ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดสำหรับบุคลากรและลูกจ้าง
 14. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 15. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 14/03/2563
 16. แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค_27/02/2563
 17. แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาคสำหรับบุคลากร_2
 18. แนวปฏิบัติการดูแลนักศึกษาสหกิจ
 19. การปรับปฏิทินการศึกษา
 20. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
 21. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด