ANNOUNCEMENT


UploadImage

ประกาศมหาวิทยาลัย

 1. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต การปรับฉบับที่ 3
 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต การปรับฉบับที่ 2
 3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562
 4. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี บางเขน
 6. การปรับปฏิทินการศึกษา ฉบับที่ 2
 7. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน
 8. เรื่องแนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน
 9. เรื่องการยกเลิกวันหยุด
 10. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 11. ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดสำหรับนักศึกษา บางเขน
 12. ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดสำหรับบุคลากรและลูกจ้าง
 13. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 14. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 14/03/2563
 15. แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค_27/02/2563
 16. แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาคสำหรับบุคลากร_2
 17. แนวปฏิบัติการดูแลนักศึกษาสหกิจ
 18. การปรับปฏิทินการศึกษา
 19. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
 20. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด