ANNOUNCEMENT


UploadImage

ประกาศมหาวิทยาลัย

 1. เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี บางเขน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 3)
 2. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) กรณีพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
 3. เรื่อง การปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 4. เรื่อง ปรับแนวทางจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2563
 5. เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
 6. เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 7. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 8. เรื่อง ขยายระยะเวลาการเรียนออนไลน์ และขยายระยะเวลาเรียนรายวิชาปฏิบัติการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระดับปริญญาตรี
 9. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ นศ. ป.ตรี เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่
 10. เรื่อง เลื่อนเปิดเรียน ปรับกำหนดการ และแนวทางจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2563
 11. ประกาศ แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน  (Work From Home)  ฉบับที่ 2
 12. เรื่องการให้บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2564
 13. แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน(Work From Home)ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2564
 14. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  เลื่อนเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 15. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  การให้บุคลากรปฎิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่ 23-27 ธันวาคม 2563
 16. เรื่องการปฏิบัติงานและการหยุดชดเชย ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 17. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต การปรับฉบับที่ 3
 18. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต การปรับฉบับที่ 2
 19. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562
 20. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
 21. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี บางเขน
 22. การปรับปฏิทินการศึกษา ฉบับที่ 2
 23. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน
 24. เรื่องแนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน
 25. เรื่องการยกเลิกวันหยุด
 26. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 27. ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดสำหรับนักศึกษา บางเขน
 28. ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดสำหรับบุคลากรและลูกจ้าง
 29. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 30. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 14/03/2563
 31. แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค_27/02/2563
 32. แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาคสำหรับบุคลากร_2
 33. แนวปฏิบัติการดูแลนักศึกษาสหกิจ
 34. การปรับปฏิทินการศึกษา
 35. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
 36. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด