ANNOUNCEMENT


UploadImage

ประกาศมหาวิทยาลัย

 1. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ นศ. ป.ตรี เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่
 2. เรื่อง เลื่อนเปิดเรียน ปรับกำหนดการ และแนวทางจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2563
 3. ประกาศ แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน  (Work From Home)  ฉบับที่ 2
 4. เรื่องการให้บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2564
 5. แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน(Work From Home)ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2564
 6. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  เลื่อนเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 7. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  การให้บุคลากรปฎิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่ 23-27 ธันวาคม 2563
 8. เรื่องการปฏิบัติงานและการหยุดชดเชย ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 9. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต การปรับฉบับที่ 3
 10. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต การปรับฉบับที่ 2
 11. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562
 12. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
 13. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปริญญาตรี บางเขน
 14. การปรับปฏิทินการศึกษา ฉบับที่ 2
 15. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน
 16. เรื่องแนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน
 17. เรื่องการยกเลิกวันหยุด
 18. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 19. ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดสำหรับนักศึกษา บางเขน
 20. ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดสำหรับบุคลากรและลูกจ้าง
 21. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 22. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 14/03/2563
 23. แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค_27/02/2563
 24. แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาคสำหรับบุคลากร_2
 25. แนวปฏิบัติการดูแลนักศึกษาสหกิจ
 26. การปรับปฏิทินการศึกษา
 27. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
 28. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด