ถาม-ตอบ


ถาม-ตอบ   help,question ไอคอน

1. ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเอง ต้องทำยังไงบ้าง
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง >>ไฟล์แนบ

2. การขอลงทะเบียนล่าช้าต้องทำยังไง
 • ขั้นตอนขอลงทะเบียนล่าช้า/เปลี่ยนแปลงรายวิชา >>ไฟล์แนบ

3. มีค่าธรรมเนียมชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าหรือไม่ คิดยังไง
 • มีค่าลงทะเบียนล่าช้า หลังจากวันชำระค่าลงทะเบียนวันสุดท้าย วันละ 50 บาท

4. การขอสอบชดเชย เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
5. สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องทำยังไงบ้าง
    ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
    • กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ( FM ทก. 01 ) ผ่านระบบ (เปิดระบบการสมัครประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา เริ่มเปิดระบบวันที่ 3 พ.ค. 2553 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พ.ค. 2553)  กรอกใบสมัครได้ที่นี้
   • Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ( FM ทก.01 )6. เอกสารที่ใช้ในการขอรับทุนการศึกษา มีอะไรบ้าง

6
เอกสารที่ใช้ในการขอรับทุนการศึกษา มีอะไรบ้าง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • แผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกียรติบัตร แฟ้มประวัติและผลงานระยะเวลาการดำเนินการ
 • ปิดรับการสมัครพร้อมส่งใบสมัครที่สำนักงานทุนการศึกษาภายในวันที่ 24 พ.ค. 2553
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 25 พ.ค. 2553 (ผ่านระบบเว็บไซด์)
 • สัมภาษณ์วันที่ (แจ้งการกำหนดการสัมภาษณ์ภายหลังอีกครั้ง)
 • ประกาศผล (แจ้งการกำหนดการให้ทราบภายหลังอีกครั้ง)