​งานบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม


งานบริการนักศึกษา

งานวิชาการ

ขั้นตอนการขอคำอธิบายรายวิชา

 1. นักศึกษากรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอคำอธิบายพร้อมแจ้งสถานะของนักศึกษาที่ https://bit.ly/2PoPKBz

 2. สำนักงานวิชาการจะตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ต้องการขอคำอธิบายรายวิชา

 3. สำนักงานวิชาการจะส่งอีเมลพร้อมแนบคำอธิบายรายวิชาที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษา ระยะเวลาการดำเนินการ 3 วันทำการ

เตรียมตัวอย่างไร ในการเข้าห้องสอบ

 • ตรวจสอบตารางสอบล่วงหน้าในระบบ http://scms.spu.ac.th

 • เลือก Student นักศึกษา และ Log in เข้าระบบ

 • เลือก ข้อมูลการศึกษา

 • เลือก ตารางสอบ

หากตรวจสอบแล้วไม่มีห้องสอบ / เลขที่นั่งสอบ สาเหตุจากค้างชำระ ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ชำระเงินคงค้าง ที่สำนักงานการคลัง อาคาร 1 ชั้น L

 2. นำใบเสร็จรับเงินตามข้อ 1 ยื่นติดต่อที่สำนักงานวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1

 3. อื่นๆให้ติดต่อสำนักงานวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1

หลักฐานเข้าห้องสอบ

 • บัตรนักศึกษา หรือ

 • บัตรประชาชน หรือ

 • บัตรข้าราชการ หรือ

 • ใบขับขี่ หรือ

 • เอกสารแสดงตนอื่นๆ

กรณีลืมหลักฐานการเข้าห้องสอบ

 1. ให้ดำเนินการ Log in เข้าระบบ e-Student http://scms.spu.ac.th แล้วพิมพ์เอกสารแสดงตน

 2. เลือก ข้อมูลการศึกษา

 3. เลือก พิมพ์เอกสารแสดงตน

การแต่งกาย

 • ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

การขอสอบซ้อน

 1. เข้าระบบ http://scms.spu.ac.th เพื่อ Login เข้าสู่หน้าทำการ

 2. เลือกเมนู ข้อมูลการศึกษา

 3. เลือก ตารางสอบ เพื่อตรวจสอบเวลาสอบที่ทับซ้อน

นักศึกษาสามารถเช็ครายชื่อก่อนสอบ 1 สัปดาห์ได้ที่สำนักงานวิชาการ
 

การขอสอบชดเชยเหตุสุดวิสัย

สำหรับนักศึกษาขาดสอบกลางภาค และปลายภาคจากเหตุสุดวิสัย ดังนี้

 1. นักศึกษาเข้ารับการผ่าตัด เจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุ

 2. บิดา มารดา ผู้ปกครอง เจ็บป่วยอย่างหนักประสบอุบัติเหตุ หรือ เสียชีวิต

 3. เหตุสุดวิสัยอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

การยื่นคำร้อง

 1. นักศึกษา หรือ ผู้ปกครอง

 • ยื่นคำร้องขอสอบชดเชยพร้อมแนบหลักฐานประกอบเหตุสุดวิสัยในแต่ละกรณีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สอบของวิชานั้นๆ

 1. เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ

 • สำนักงานวิชาการจะส่ง SMS แจ้งผลการอนุมัติตามเบอร์ที่นักศึกษาระบุไว้ในคำร้อง

 • นักศึกษามาติดต่อสำนักงานวิชาการ เพื่อรับคำร้องที่ได้รับอนุมัติภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ SMS

 • นำคำร้องที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานการคลัง อาคาร1 ชั้น L (หน่วยกิตละ 500 บาท)

 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จติดต่อที่สำนักงานวิชาการ เพื่อยืนยันและรับตารางสอบชดเชย

 1. นักศึกษาเข้าสอบการสอบชดเชย ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 2. การประกาศผลการสอบชดเชย

 • จะประกาศเกรดภายใน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป โดยตรวจสอบจากระบบ

e-student (scms) > ผลการเรียน

การขอสอบแก้ตัวปลายภาค

 1. เข้าระบบ http://scms.spu.ac.th เพื่อ Login เข้าสู่หน้าทำการ

 • เลือกเมนู ข้อมูลการศึกษา

 • เลือก สมัครสอบแก้ตัว

 1. เลือกรายวิชาที่จะสอบแก้ตัวและยืนยันเลข 5 หลัก

 2. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และดำเนินการตามใบแจ้ง

 3. นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบแก้ตัวได้ที่ เข้าเมนูข้อมูลการศึกษา

 • ตารางสอบ

 • เลือกปีสอบแก้ตัว/เทอม

สถานที่ เบอร์ติดต่อ

 • สำนักงานวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1
  โทร 0-2558-6888 ต่อ 1503

วันเวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

สำนักงานทะเบียน

งานทะเบียน

การลงเบียนเรียนจองรายวิชา

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

 • เลือกเมนู ‘ข้อมูลการศึกษา’

 • เลือกเมนู ‘ลงทะเบียนรายวิชา’

ขั้นตอนที่ 3

 • แถบสีเขียว คือ รายวิชาที่เปิด ในภาคการศึกษานี้

 • แถบสีแดง คือ รายวิชาที่ไม่เปิดในภาคการศึกษานี้

 • แถบสีเทา คือ รายวิชาที่เรียนผ่านแล้ว

 • เลือกลงทะเบียนรายวิชาตาม แผนการศึกษาในกรอบสีฟ้า

ขั้นตอนที่ 4

 • เลือกกลุ่มเรียนโดยคลิกที่เลขกลุ่มเรียน

 • คลิกตกลง และคลิกปิด

ขั้นตอนที่ 5

 • ระบบจะแสดงค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ (ภาคการศึกษาที่ 1) และจำนวนเงินที่ต้องชำระ

 • เมื่อนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถปิดหน้าจอได้

 • เสร็จสิ้นขั้นตอนการจองรายวิชา

 
 

ยืนยันการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

 • เลือกเมนู ‘ข้อมูลการศึกษา’

 • เลือกเมนู ‘ยืนยันการลงทะเบียน/พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3
สำหรับ นักศึกษาเงินสด

 • ยืนยันการลงทะเบียนและชำระเงิน ตามใบแจ้งชำระเงินระบุ

 • เก็บหลักฐานการชำระเงิน และติดต่อสำนักงานการคลัง เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน

สำหรับ นักศึกษากองทุน

 • ยืนยันการลงทะเบียน และตรวจสอบดูยอดชำระ

กรณียอด 0 บาท

 • นำใบแจ้งการลงทะเบียนติดต่อ สำนักงานการคลัง เพื่อขอรับใบเสร็จ รับเงิน

กรณีมียอดชำระเพิ่มเติ่ม

 • ชำระเงินตามที่ใบแจ้งยอดชำระเงินระบุ

 • นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อ สำนักงานการคลัง เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ

 • ใส่ตัวเลข 5 หลัก เพื่อยืนยันรายวิชา

 • คลิกตกลงเพื่อการชำระเงิน

 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินเพื่อชำระเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน

 
 

การขอย้ายคณะ-หลักสูตรหรือสาขาวิชา-กลุ่มวิชา

 1. เข้าระบบ SCMS ของนักศึกษา http://scms.spu.ac.th/

 2. เลือกเมนู คำร้องออนไลน์ – ยื่นคำร้อง

 3. เลือกคำร้องออนไลน์ OL208 การขอย้ายคณะ/หลักสูตร หรือสาขาวิชา/กลุ่มวิชา

 4. เลือกคณะ/สาขาหรือเลือกสาขาที่ต้องการ ข้อย้ายและเทียบโอนเกรด แล้วกดบันทึก เพื่อส่งคำร้อง

 5. เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ คำร้องจะถูกส่งไปสำนักงานคลัง (สถานะ “ชำระเงิน”) ให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายคณะ/หลักสูตรหรือสาขาวิชา/กลุ่มวิชา สามารถตรวจสอบคำร้องได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะคำร้อง”

การขอย้ายรอบการศึกษา (รอบปกติ,รอบเสาร์-อาทิตย์)

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายรอบการศึกษา (เช่น รอบปกติ/รอบนอกเวลาราชการ รอบเสาร์-อาทิตย์)

 1. เข้าระบบ SCMS ของนักศึกษา http://scms.spu.ac.th/

 2. เลือกเมนู คำร้องออนไลน์ – ยื่นคำร้อง

 3. เลือกคำร้องออนไลน์ OL210 ขอย้ายรอบการศึก (รอบปกติ รอบเสาร์ – อาทิตย์)

 4. เลือกรอบการศึกษาที่ต้องการขอย้ายและกดบันทึกคำร้องเพื่อส่งคำร้อง (รอบการศึกษาขึ้นอยู่กับหลักสูตรของคณะในปีการศึกษานั้นมีเปิดรอบใดบ้าง)

 5. เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ คำร้องจะถูกส่งไปสำนักงานคลัง (สถานะ “รอชำระเงิน”) ให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายรอบการศึกษา สามารถตรวจสอบคำร้องได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะคำร้อง”
   

ขอลาพักการศึกษาภาคปัจจุบัน

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียน หรือ ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน

 1. เข้าระบบ SCMS ของนักศึกษา http://scms.spu.ac.th/

 2. เลือกเมนู คำร้องออนไลน์ – ยื่นคำร้อง

 3. เลือกคำร้อง OL213 ขอลาพักการศึกษาภาคปัจจุบัน

 4. ระบุเหตุผลของการรลาพักการศึกษา เพื่อประกอบการพิจานณา

 5. เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ คำร้องจะถูกส่งไปสำนักงานคลัง (สถานะ “รอชำระเงิน”) ให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมขอลาพักการศึกษาภาคปัจจุบัน สามารถตรวจสอบคำร้อง ได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะคำร้อง” สำนักงานทะเบียนจะทำการปรับสถานนะลาพักหลังชำระเงิน

 

การขอเปลี่ยนที่อยู่

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยน ที่อยู่ตามบัตรประชน ในระบบของมหาวิทยาลัย

 1. เข้าระบบ SCMS ของนักศึกษา http://scms.spu.ac.th/

 2. เลือกเมนู คำร้องออนไลน์ – ยื่นคำร้อง

 3. เลือกตำร้องออนไลน์ OL302 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่

 4. ระบุที่อยู่ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพื่อเป็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย

 5. เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ตามที่นักศึกษาได้ยื่นคำร้อง นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ประวัตินักศึกษาในระบบ SCMS
   

การทำบัตรนักศึกษาใหม่

 1. ติดต่อสำนักงานทะเบียน ขอใบแจ้งการขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

 2. ชำระเงินค่าบัตรนักศึกษาใหม่

 3. ติดต่อศูนย์รับสมัคร ดำเนินการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่
   

การขอหนังสือเอกสารทางการศึกษา

 1. Login เข้าสู่ระบบ SCMS นักศึกษา http://scms.spu.ac.th/

 2. คำร้องออนไลน์

 • ยื่นคำร้อง

 • OL101 > หนังสือรับรองเวลาเรียน

 • OL102 > หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

 • OL103 > Transcript กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา

 • OL104 > หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • นักศึกษาเลือกคำร้องและระบุความต้องการ

 • เอกสารมีระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน (ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันที่ยื่นคำร้อง)

 • ตรวจสอบสถานะคำร้อง

 • ชำระค่าธรรมเนียม สำนักงานการคลัง อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ ชั้น L

 • นักศึกษาสามารถรับเอกสารได้ที่ สำนักงานทะเบียน
   

หมายเหตุ อย่าลืมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป / 1 ฉบับ
(ไม่สวมเครื่องประดับ และไม่ไว้หนวดเครา)

สถานที่ เบอร์ติดต่อ

 • อาคาร 1 ชั้น 1

 • โทร : 02-579-1111 ต่อ 1025

วันเวลาทำการ

 • วันอาทิตย์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
   

บริการงานธนาคาร

 

บริการตู้เอทีเอ็ม atm ไอคอน

1. ธนาคารกรุงไทย
- อาคาร 1 ชั้น L หน้าห้องการคลัง
2. ธนาคารกรุงเทพ และมีธนาคารสาขาย่อย ให้บริการทั้งฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าบริการต่างๆ ตั้งอยู่ที่ชั้น L อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ หรืออาคาร 1 ติดกับห้องการเงิน เปิดบริการตั้งแต่ 08.30-15.30 น.
- หน้าประตูทางเข้ามหาลัย บริเวณป้อมยาม
- หน้าทางเข้าโรงเย็น อาคาร 10 ชั้น 1
- ชั้น 1 อาคาร 11 บริเวณประตูทางเข้า
3. ธนาคารกสิกรไทย
- อาคาร 5 ชั้น 1 บริเวณหน้าลิฟท์
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
- หน้าทางเข้าโรงเย็น อาคาร 10 ชั้น 1
5. ธนาคารทหารไทย
- อาคาร 9 ชั้น 1 ติดกับ Family Mart และศูนย์หนังสือ

 

 


 

บริการงานพยาบาล medical,serum,blood,sick,patient ไอคอน

ห้องพยาบาล ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร 2 โทร 0 2579 1111 ต่อ 1216 เวลาเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-18.00 น. แพทย์ตรวจ จันทร์และศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

1. งานพยาบาล ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ดูแลเรื่องสุขภาพ และอนามัย ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลนวมินทร์
2. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดต่างๆ กิจกรรมการรณรงค์เชิญชวนนักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยปีละ 3 ครั้ง
3. ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาสมัครใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาทในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนวมินทร์ และคลินิกในเครือข่าย รพ.นวมินทร์ ดังนี้
 

คลีนิคในเครือข่ายโรงพยาบาลนวมินทร์

เสนานิเวศคลินิกเวชกรรม ซ.เสนานิเวศน์ 0 2907 0542
วัชรพลคลินิกเวชกรรม ซ.วัชรพล-ห้าแยก 0 2948 1504
คลินิกเวชกรรมรามอินทรา ซ.รามอินทรา กม.5 0 2510 1659
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอิทรา กม.8 วัดคู้บอน 0 2943 0352
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต 0 2378 4324
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซี รามอินทรา 0 2915 5441
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สุขาภิบาล2 ข้าง ธ.กรุงไทย 0 2906 0551
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า 0 2534 0007-8
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชี 0 2988 4662
เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาแฮปปี้แลนด์ 0 2734 3350
คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม สุขาภิบาล2 ตรงข้ามวัดพิชัย 0 2732 5938
คลินิกกรุงเทพ-กรีฑาการแพทย์ ถ.กรุงเทพ-กรีฑา 0 2375 8382
บางขันเวชกรรมคลินิก ม.มัณฑนา ถ.พระยาสุรเรนทร์ 0 2955 3521
คลีนิกเมืองมีนการแพทย์ ตลาดมีนบุรี 0 2918 8480
มีนบุรีคลินิกเวชกรรม ตรงข้ามเดอะพิซซ่า 0 2918 6165-6
ร่มเกล้าคลินิกเวชกรรม 0 2916 2557
คลินิกนวมินทร์การแพทย์ สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 0 2737 3595-6
ลาดกระบังคลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้ 0 2427 4095
โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 0 2427 4905
โรงพยาบาลนวมินทร์ 0 2918 5080
 

สิทธิที่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพพึงได้รับ มีดังนี้
1. ตรวจรักษาโรค และได้รับยาที่จำเป็นตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
2. ล้างแผล เย็บแผล ผ่าตัด
3. ฝากครรภ์ ทำคลอด ทำหมัน วางแผนครอบครัว
4. ฉีดเซรุ่ม
5. รับวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐาน
6. รักษาฟันต่างๆ ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ทำฟันปลอมฐานพลาสติก
7. อวัยวะเทียม อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคภายในร่างกายตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
8. ค่าห้องและค่าอาหารแบบผู้ป่วยสามัญ

บริการงานวิชาทหาร soldier ไอคอน

คุณสมบัติ
นักศึกษาชายที่มีเคยเข้ารับราชการฝึกวิชาทหาร แต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณื (หรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง 26 ปี และนักศึกษาใหม่โอนย้ายสถานศึกษากรณีเคยได้รับการผ่อนผันฯ มาจากสถานศึกษาเดิม

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. แบบคำร้องทั่วไป (FM. US.-01 ซื้อได้ที่สำนักงานการคลังอาคาร 1 ชั้น L) และนำแบบคำร้องนั้นมาเขียนข้อมูลระบุ “ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ” พร้อมทั้งนำแบบคำร้องดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
2. สำเนาสด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (ขอได้ที่สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น L) และถ่ายสำเนา 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานเอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกฉบับให้นักศึกษาลงนามรับรอง

การส่งหลักฐาน
1. นำหลักฐานที่จัดเตรียมไว้เพื่อการยื่นเรื่องการขอผ่อนผันฯ ส่งงานวิชาทหาร
2. การติดตามผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ การตรวจเลือกเข้ารับราชการ จากทบวงมหาวิทยาลัยได้ที่งานวิชาการในเดือนมากราคม ของปีถัดไป และขอถ่ายสำเนาหนังสือตอบรับการมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ และบัญชีรายชื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. ข้อปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์การได้รับการผ่อนผันฯ ให้นักศึกษาไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ใน สด.35 พร้อมนำ สด.9 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยต้องแสดงตนทุกปีไป
อนึ่งการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัย จะกระทำครั้งเดียวแต่มีสิทธิ์ผ่อนผันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผ่อนผันให้จนถึงอายุ 26 ปีบริบูรณ์เท่านั้น หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องแจ้งต่ออำเภอท้องที่ที่นักศึกษามีภูมิลำเนาทหารสังกัดอยู่ภายใน 30 วัน

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกาที่กรมการรักษาดินแดน มิได้เปิดทำการฝึกวิชาทหารมาก่อน

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร (ทบ.349-001) ติดรูปถ่ายขนาด 3×4 ซ.ม. ต้องลงนามให้คำยินยอมโดยบิดามารดา หรือผู้ปกครอง(ขอได้ที่ทำงานวิชาทหาร)
2. หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศท.(ขอได้ที่งานวิชาทหาร)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการศึกษา รบ.1
5. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่รัฐบาลรับรอง หน่วยตรวจโรคของทหาร และสถานพยาบาลเอกชนตามแบบฟอร์มที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด

การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5
คุณสมบัติ
1. นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้น ใช้เอกสารใบรายงานตัวสีเขียว (รด.2)
2. นักศึกษาวิชาทหารที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้นโอนย้านสถานศึกษาใช้เอกสารดังนี้

 1. ใบรายงานตัวสีเขียว(รด.3)

 2. หนังสือรับรองการฝึก จำนวน 1 ฉบับ

 3. หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ นำนวน 1 ฉบับ

 
การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือที่มีประสงค์จะศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 ต้องติดต่อแสดงความประสงค์ขอผ่อนผันเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. แบบคำร้องทั่วไป (FM. บร.-01 ซท้อได้ที่สำนักงานการคลังอาคาร 1 ชั้น L) และแนบคำร้องนั้นมาเขียนข้อมูลระบุ “การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร” นำแบบคำร้องดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
2. สำเนาหนังสือตรวจสอบสภาพกองหนุน จำนวน 2 ฉบับ(ถ้ามี)
3. สำเนาสด.8 จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6. ลงลายมือชื่อนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

การส่งหลักฐาน
รวบรวมหลักฐานพร้อมแบบคำร้องทั้วไป นำส่งงานวิชาทหาร อาคารกิจการนักศึกษา(อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อปฏิบัติหลังการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ
1. ติดตามการได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการเรียกพลฯจากการอนุมัติ ของกระทรวงกลาโหมได้ที่งานวิชาทหาร หลังจากยื่นคำร้องทั่วไปขอผ่อนผันฯ ประมาณ 1 วัน เพื่อขอถ่ายสำเนา หนังสือตอบรับ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเรียกเพื่อฝึกวิชาทหาร เก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2. หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแจ้งต่องานวิชาทหาร เพื่อการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้พ้นฐานะการผ่อนผันเรียกคน แจ้งต่อกระทรวงกลาโหมต่อไป

 

บริการให้คำปรึกษา talk ไอคอน

ศูนย์ให้คำปรึกษา จัดบริการด้านให้คำปรึกษา เพื่อดูแลให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุข และสำเร็จการศึกษาได้ตามต้องการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจบทางด้านจิตวิทยาโดยตรง และมีแพทย์ที่เชียวชาญในด้านการให้คำปรึกษามาให้บริการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ทางศูนย์ให้คำปรึกษายังมีบริการอื่นๆที่จัดให้นักศึกษาดังนี้

1. บริการด้านแบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองในด้านต่างๆเช่น ด้านการเรียน บุคลิกภาพ
2. บริการตอบปัญหาทางสายด่วน โทรศัพท์(Hot Line) หมายเลข 0 2579 1111 โดยนักศึกษาสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางศูนย์ได้ตลอดเวลาทำงาน
3. บริการข้อสนเทศต่างๆ ด้านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษาฯลฯ ทางโฮมเพจของศูนย์ให้คำปรึกษาที่ http://counsel.ac.th
4. บริการห้องผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง เพื่อช่วยให้นักศึกษาคลายเครียด มีสมาธิในการเรียน ทำให้เรียนดีขึ้น การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดูดี เหมาะสมในทุกๆด้าน เช่น การแต่งกาย การวางตัว ท่าทาง กิริยา ฯลฯ ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเอง เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ศูนย์ให้คำปรึกษาเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร 10)

บริการสหกิจศึกษา-หางาน computer ไอคอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education Career Development Center) เป็นหน่วยงานกลางในระดับสถาบัน ทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และยังมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า บริการหลักของศูนย์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1. งานสหกิจศึกษา มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา อันเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และก้าวออกสู่ตลาดแรงงานเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

2. งานพัฒนาอาชีพ มุ่งเน้นการจัดอบรม/สัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำ และพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา บัณฑิต/ศิษย์เก่า โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแหล่งงานทั้งลักษณะงานประจำ (Full Time) และงานพิเศษ (Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาในระหว่างการศึกษา และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10 ชั้น5 ห้อง 508-509) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30น.
โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2425, 2426 โทรสาร 02-579-1111 ต่อ 2244
E-mail : job@spu.ac.th Facebook : www.facebook.com/SPUCooperative

 

บริการจองตั๋วรถทัวร์ london,bus ไอคอน

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม อำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ด้วยการบริการจำหน่ายบัตรโดยสารรถ บขส. โดยมีส่วนลด 10% สำหรับผู้ที่จองเที่ยว ไป-กลับ และสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. และวันอาทิตย์เวลา 8.30-16.30 น. ณ เคาท์เตอร์ ทางเข้าศูนย์หนังสือ อาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร 10) ชั้นใต้ดิน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 1143, 2236
 

งานบริการนักศึกษา สำนักงานทะเบียน1 ให้บริการอะไรบ้าง
1.1 การออกเอกสารทางการศึกษา
1.2 การลงทะเบียนเรียน
1.3 การขอย้ายคณะ สาขา
1.4 การขอย้ายรอบการศึกษา
1.5 การขอย้ายวิทยาเขต
1.6 การขอลาพักการศึกษา
1.7 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ
1.8 การขอลาออก
1.9 การขอสำเร็จการศึกษา
1.10 การทำบัตรนักศึกษาใหม่
1.11 การเรียนข้ามสถาบัน


2 ขั้นตอนเป็นยังไง
2.1 การขอเอกสารทางการศึกษา
2.1.1 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS โดยเลือกหัวข้อคำร้องตามเอกสารที่ต้องการขอ
2.1.2 ชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร
2.1.3 รับเอกสารได้ที่สำนักงานทะเบียน

2.2 การลงทะเบียนเรียน
2.2.1 ลงทะเบียนจองรายวิชาผ่านระบบ SCMS
2.2.2 ยืนยันการลงทะเบียนและชำระเงิน
2.2.3 แลกใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานการคลัง

2.3 การขอย้ายคณะ สาขา
2.3.1 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS หัวข้อ OL208
2.3.2 ชำระค่าธรรมเนียม
2.3.3 ยื่นคำร้องออนไลน์ขอเทียบโอนรายวิชา หัวข้อ OL209
2.3.4 ลงทะเบียนเรียนตามแผนคณะ สาขาใหม่

2.4 การขอย้ายรอบการศึกษา
2.4.1 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS หัวข้อ OL210
2.4.2 ชำระค่าธรรมเนียม
2.4.3 ลงทะเบียนเรียนตามแผนรอบการศึกษาใหม่

2.5 การขอย้ายวิทยาเขต
2.5.1 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS หัวข้อ OL211
2.5.2 สำนักงานทะเบียนจะแจ้งนักศึกษารับเอกสารส่งตัว และติดต่อวิทยาเขตใหม่

2.6 การขอลาพักการศึกษา
2.6.1 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS เลือกหัวข้อ OL213 หรือ OL214
2.6.2 ชำระค่าธรรมเนียม

2.7 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวในระบบ
2.7.1 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS เลือกหัวข้อ OL301หรือ OL302 พร้อมแนบหลักฐานเอกสารการเปลี่ยนแปลง
2.7.2 ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

2.8 การขอลาออก
2.8.1 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS หัวข้อ OL402
2.8.2 ติดต่อสำนักงานการคลัง ดำเนินการเรื่องขอคืนเงินประกัน

2.9 การขอสำเร็จการศึกษา
2.9.1 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS หัวข้อ OL401
2.9.2 ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2.9.3 ยื่นรูปถ่ายชุดครุยที่สำนักงานทะเบียน

2.10 การทำบัตรนักศึกษาใหม่
2.10.1 ติดต่อสำนักงานทะเบียน ขอใบแจ้งการขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
2.10.2 ชำระเงินค่าบัตรนักศึกษาใหม่
2.10.3 ติดต่อศูนย์รับสมัคร ดำเนินการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่

2.11 การเรียนข้ามสถาบัน
2.11.1 นักศึกษาติดต่อสถาบันที่ต้องการไปศึกษา เพื่อขอคำอธิบายรายวิชา และปฏิทินการศึกษา
2.11.2 ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ SCMS หัวข้อ OL206
2.11.3 สำนักงานทะเบียนจะแจ้งนักศึกษารับหนังสือส่งตัว และติดต่อสถาบันที่ต้องการไปศึกษา