NEWS & ACTIVITY

ข่าวและกิจกรรม

SITI SDGs 2023 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “

วันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เรียนรู้พื้นที่ระบบนิเวศทางบก #SDG15 แต่ละภูมิภาค และกิจกรรม Workshop ผลิตภัณฑ์ชุมชน

SITI INNOVATOR CAMP 2566

โครงการค่ายพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Alive Village ไมตรีจิต 2 ค่ายเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Mission เพื่อให้นักศึกษาได้สนุกไปกับการเรียน

ฝากตัวเป็นศิษย์

คณะ จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ถือเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาตลอด 53 ปี เป็นพิธีที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์           คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สอนสอนให้นักศึกษามีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะตั้งเป้าหมาย โดยมอบสิ่งที่เป็นอาวุธที่มีชื่อว่า “ความรู้”

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน

คณะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 8 หน่วยงาน เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ และร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมระหว่างกัน

การประกวดคลิปสั้น “Wash Xpress ยืนหนึ่งเรื่องสะดวกซัก”

คณะ ร่วมกับ Wash Xpress จัดงานมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น “Wash Xpress ยืนหนึ่งเรื่องสะดวกซัก” ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาสุดพิเศษจาก คุณใหม่ คุณอาร์ท คุณหนุ่ม แก๊ง

THE PROFESSIONAL ประสบการณ์จากมืออาชีพพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เตรียมพบกับการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรตัวจริงประสบการณ์จริงจากหลากหลายวงการ มาให้ความรู้ด้านแนวคิดการทำธรุกิจให้ประสบความสำเร็จในโครงการ THE PROFESSIONAL ประสบการณ์จากมืออาชีพพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เริ่ม 8 สิงหาคมนี้!

ศิษย์เก่า

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี)