NEWS & ACTIVITY

ข่าวและกิจกรรม

ฝากตัวเป็นศิษย์

คณะ จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ถือเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาตลอด 53 ปี เป็นพิธีที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์           คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สอนสอนให้นักศึกษามีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะตั้งเป้าหมาย โดยมอบสิ่งที่เป็นอาวุธที่มีชื่อว่า “ความรู้”

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน

คณะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 8 หน่วยงาน เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ และร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมระหว่างกัน

การประกวดคลิปสั้น “Wash Xpress ยืนหนึ่งเรื่องสะดวกซัก”

คณะ ร่วมกับ Wash Xpress จัดงานมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น “Wash Xpress ยืนหนึ่งเรื่องสะดวกซัก” ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาสุดพิเศษจาก คุณใหม่ คุณอาร์ท คุณหนุ่ม แก๊ง

THE PROFESSIONAL ประสบการณ์จากมืออาชีพพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เตรียมพบกับการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรตัวจริงประสบการณ์จริงจากหลากหลายวงการ มาให้ความรู้ด้านแนวคิดการทำธรุกิจให้ประสบความสำเร็จในโครงการ THE PROFESSIONAL ประสบการณ์จากมืออาชีพพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เริ่ม 8 สิงหาคมนี้!

FRESHY DAY 66

จบไปแล้วกับกิจกรรม FRESHY DAY 66 บรรยากาศความสนุก กับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ SITI ร่วมแรงร่วมใจ 2 วันเต็ม ทั้งกิจกรรมการประกวดทูต USR และการประชันเชียร์ ณ ลานกิจกรรมหูกวาง

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันรำลึก ๑๐๗ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันรำลึก ๑๐๗ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ศิษย์เก่า

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี)