สิงห์บุรี

โรงเรียนวัดโคกพระ
โรงเรียนวัดโคปูน
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
โรงเรียนวัดจักรสีห์
โรงเรียนวัดแจ้ง
โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดชันสูตร
โรงเรียนวัดชีปะขาว
โรงเรียนวัดเชียงราก
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
โรงเรียนวัดตะโกรวม
โรงเรียนวัดตะโหนด
โรงเรียนวัดตึกราชา
โรงเรียนวัดตุ้มหู
โรงเรียนวัดเตย
โรงเรียนวัดถอนสมอ
โรงเรียนวัดทอง
โรงเรียนวัดท่าอิฐ
โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์
โรงเรียนวัดน้อย
โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง
โรงเรียนวัดบางปูน
โรงเรียนวัดบ้านกลับ
โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านลำ
โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดประโชติการาม
โรงเรียนวัดประดับ
โรงเรียนวัดประศุก
โรงเรียนวัดประสาท
โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร
โรงเรียนวัดปลาไหล
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์
โรงเรียนวัดยาง
โรงเรียนวัดระนาม
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
โรงเรียนวัดล่องกะเบา
โรงเรียนวัดวังกะจับ
โรงเรียนวัดวังขรณ์
โรงเรียนวัดวิหารขาว
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
โรงเรียนวัดศรีสาคร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
โรงเรียนวัดสาธุการาม
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดสิงห์
โรงเรียนวัดเสาธงทอง
โรงเรียนวัดเสาธงทอง
โรงเรียนวัดเสือข้าม
โรงเรียนวัดโสภา
โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนวัดห้วย
โรงเรียนวัดหัวว่าว
โรงเรียนวัดแหลมคาง
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวิจิตรศึกษา
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา
โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน
โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี