ยะลา

โรงเรียนกาบังพิทยาคม
โรงเรียนเขื่อนบางลาง
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
โรงเรียนดาราวิทย์
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนดารุลไอดัมวัลมาซากีน
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดำรงวิทยา
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
โรงเรียนท่าละมัย
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
โรงเรียนธารแร่
โรงเรียนธีรวิทยา
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์
โรงเรียนนิคมพิทักษ์ราษฎร์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
โรงเรียนบริหารธุรกิจอิสลามยะลา
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
โรงเรียนบ้านกรงปินัง
โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
โรงเรียนบ้านกะตูปะ
โรงเรียนบ้านกาดือแป
โรงเรียนบ้านกาตอง
โรงเรียนบ้านกาลอ
โรงเรียนบ้านกาลูปัง
โรงเรียนบ้านกาโสด
โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
โรงเรียนบ้านกือเม็ง
โรงเรียนบ้านกือลอง
โรงเรียนบ้านกือแล
โรงเรียนบ้านกูวา
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
โรงเรียนบ้านเกะรอ
โรงเรียนบ้านเกียรติ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
โรงเรียนบ้านคชศิลา
โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา
โรงเรียนบ้านคูวอ
โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
โรงเรียนบ้านจาหนัน
โรงเรียนบ้านจำปูน
โรงเรียนบ้านจือนือแร
โรงเรียนบ้านจุโป
โรงเรียนบ้านเจาะตาแม
โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
โรงเรียนบ้านฉลองชัย
โรงเรียนบ้านโฉลง
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
โรงเรียนบ้านต้นแซะ
โรงเรียนบ้านต้นหยี
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
โรงเรียนบ้านตะโละ
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
โรงเรียนบ้านตันหยง
โรงเรียนบ้านตาชี
โรงเรียนบ้านตาเซะ
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ