ตรัง

โรงเรียนบ้านทุ่งยาง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
โรงเรียนบ้านนาเกลือ
โรงเรียนบ้านนาโตง
โรงเรียนบ้านนาทะเล
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนานิน
โรงเรียนบ้านนาป้อ
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
โรงเรียนบ้านนายายหม่อม
โรงเรียนบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
โรงเรียนบ้านน้ำพราย
โรงเรียนบ้านน้ำราบ
โรงเรียนบ้านในควน
โรงเรียนบ้านในปง
โรงเรียนบ้านบกหัก
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านบางคราม
โรงเรียนบ้านบางค้างคาว
โรงเรียนบ้านบางด้วน
โรงเรียนบ้านบางเตา
โรงเรียนบ้านบางเป้า
โรงเรียนบ้านบางพระ
โรงเรียนบ้านบางยาง
โรงเรียนบ้านบางสัก
โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย
โรงเรียนบ้านบางหมาก
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
โรงเรียนบ้านบ้าหวี
โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากปรน
โรงเรียนบ้านปากไพ
โรงเรียนบ้านปากห้วย
โรงเรียนบ้านป่ากอ
โรงเรียนบ้านป่าแก่
โรงเรียนบ้านป่าเตียว
โรงเรียนบ้านปาเต
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านผมเด็น
โรงเรียนบ้านพระม่วง
โรงเรียนบ้านพรุจูด
โรงเรียนบ้านพรุเตย
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
โรงเรียนบ้านยวนโปะ
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
โรงเรียนบ้านยูงงาม
โรงเรียนบ้านไร่พรุ
โรงเรียนบ้านไร่หลวง
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านไร่ออก
โรงเรียนบ้านลำแคลง
โรงเรียนบ้านลำช้าง
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ
โรงเรียนบ้านลำพิกุล
โรงเรียนบ้านลำแพะ
โรงเรียนบ้านลำภูรา
โรงเรียนบ้านลิพัง
โรงเรียนบ้านวังเจริญ
โรงเรียนบ้านวังลำ
โรงเรียนบ้านวังศิลา
โรงเรียนบ้านวังหลาม
โรงเรียนบ้านสามแยก
โรงเรียนบ้านสายควน
โรงเรียนบ้านสุโสะ
โรงเรียนบ้านไสต้นวา
โรงเรียนบ้านไสบ่อ
โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
โรงเรียนบ้านหนองชวด
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองมวง
โรงเรียนบ้านหนองยวน
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
โรงเรียนบ้านหนองยูง
โรงเรียนบ้านหนองราโพ
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์