ชุมพร

โรงเรียนวัดดอนกุฎี
โรงเรียนวัดดอนชัย
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
โรงเรียนวัดดอนมะม่วง
โรงเรียนวัดดอนเมือง
โรงเรียนวัดดอนยาง
โรงเรียนวัดดอนรวบ
โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน
โรงเรียนวัดท้องตม
โรงเรียนวัดท่าทอง
โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
โรงเรียนวัดทุ่งคา
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
โรงเรียนวัดธัญญาราม
โรงเรียนวัดนพคุณ
โรงเรียนวัดน้อมถวาย
โรงเรียนวัดนาทิการาม
โรงเรียนวัดนาทุ่ง
โรงเรียนวัดนาสัก
โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต
โรงเรียนวัดบางลึก
โรงเรียนวัดบางแหวน
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
โรงเรียนวัดปากด่าน
โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
โรงเรียนวัดพะงุ้น
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณาราม
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
โรงเรียนวัดวังครก
โรงเรียนวัดวังไผ่
โรงเรียนวัดวาลุการาม
โรงเรียนวัดวิเวการาม
โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม
โรงเรียนวัดสว่างมนัส
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต
โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดหัวกรูด
โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
โรงเรียนวัดหูรอ
โรงเรียนวัดแหลมปอ
โรงเรียนวัดอัมพาวาส
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
โรงเรียนวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา
โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนสวีวิทยา
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
โรงเรียนสหศึกษา
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนสันตินิมิตร
โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
โรงเรียนสิริราษฎร์
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
โรงเรียนหลังสวนคริสเตียน
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
โรงเรียนห้วยทรายขาว
โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข
โรงเรียนเอื้อพรคริสเตียนมอนเตสซอรี่ ชุมพร
โรงเรียนเอื้ออำพน