กระบี่

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม
โรงเรียนวัดห้วยคราม
โรงเรียนวัดห้วยโต้
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม
โรงเรียนวิทยาประชาคม
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิ กระบี่
โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
โรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนสาธิตคำนวณ
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้วพิทยา
โรงเรียนอนุบาลโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนอนุบาลมาเรียม
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
โรงเรียนอนุบาลวังทอง
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องแบก
โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
โรงเรียนอ่าวลึก
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์
โรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา