นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านปากพรุ
โรงเรียนบ้านปากแพรก
โรงเรียนบ้านปากระแนะ
โรงเรียนบ้านปากลง
โรงเรียนบ้านป่าแชง
โรงเรียนบ้านป่าพาด
โรงเรียนบ้านเปร็ต
โรงเรียนบ้านเผียน
โรงเรียนบ้านพรุบัว
โรงเรียนบ้านพรุวง
โรงเรียนบ้านพอโกบ
โรงเรียนบ้านพังปริง
โรงเรียนบ้านพังหรัน
โรงเรียนบ้านพิตำ
โรงเรียนบ้านพูน
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
โรงเรียนบ้านม่วงงาม
โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง
โรงเรียนบ้านยางกาญจน์
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
โรงเรียนบ้านร่อน
โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
โรงเรียนบ้านลากชาย
โรงเรียนบ้านลานนา
โรงเรียนบ้านลำคลอง
โรงเรียนบ้านลำหัก
โรงเรียนบ้านวังตลับ
โรงเรียนบ้านวังเต่า
โรงเรียนบ้านวังธน
โรงเรียนบ้านวังยวน
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านวังลุง
โรงเรียนบ้านวังวัว
โรงเรียนบ้านวังใส
โรงเรียนบ้านวังหอน
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านวัดใน
โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง
โรงเรียนบ้านเศลาใต้
โรงเรียนบ้านสระนอก
โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสวนอาย
โรงเรียนบ้านสวน
โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
โรงเรียนบ้านสันยูง
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
โรงเรียนบ้านสำนักม่วง
โรงเรียนบ้านสำนักใหม่
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
โรงเรียนบ้านแสงวิมาน
โรงเรียนบ้านใสถิน
โรงเรียนบ้านไสขาม
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
โรงเรียนบ้านไสพลู
โรงเรียนบ้านไสยาสน์
โรงเรียนบ้านไสยูงปัก
โรงเรียนบ้านไสส้าน
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง
โรงเรียนบ้านไสเหรียง
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองเจ
โรงเรียนบ้านหนองเตย
โรงเรียนบ้านหนองท่อม
โรงเรียนบ้านหนองนนทรี
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
โรงเรียนบ้านหนองมาก
โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองหนอน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนับเภา
โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
โรงเรียนบ้านหน้าศาล
โรงเรียนบ้านหน้าเหมน
โรงเรียนบ้านหลังอ้ายหมี
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยตง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112
โรงเรียนบ้านห้วยปริก