นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านท่าจันทน์
โรงเรียนบ้านท่าเจริญ
โรงเรียนบ้านท่าเตียน
โรงเรียนบ้านท่าไทร
โรงเรียนบ้านท่าไทร
โรงเรียนบ้านท่าน้อย
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านท่าสูง
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก
โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งใคร
โรงเรียนบ้านทุ่งชน
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน
โรงเรียนบ้านทุ่งบก
โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านนบ
โรงเรียนบ้านนาเกิดผล
โรงเรียนบ้านนาเคียน
โรงเรียนบ้านนางหลง
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
โรงเรียนบ้านนาตำเสา
โรงเรียนบ้านนาท่อม
โรงเรียนบ้านนาบอน
โรงเรียนบ้านนาปราน
โรงเรียนบ้านนาพรุ
โรงเรียนบ้านนาพา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาเส
โรงเรียนบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านน้ำขาว
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
โรงเรียนบ้านน้ำตก
โรงเรียนบ้านนำทรัพย์
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
โรงเรียนบ้านเนิน
โรงเรียนบ้านในเขียว 1
โรงเรียนบ้านในเขียว 2
โรงเรียนบ้านในตูล
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
โรงเรียนบ้านในเพลา
โรงเรียนบ้านบนควน
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด
โรงเรียนบ้านบ่อปลา
โรงเรียนบ้านบ่อมอง
โรงเรียนบ้านบางกระบือ
โรงเรียนบ้านบางฉาง
โรงเรียนบ้านบางด้วน
โรงเรียนบ้านบางตะเภา
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ
โรงเรียนบ้านบางเตย
โรงเรียนบ้านบางไทร
โรงเรียนบ้านบางนกวัก
โรงเรียนบ้านบางน้อย
โรงเรียนบ้านบางเนียน
โรงเรียนบ้านบางปรง
โรงเรียนบ้านบางปรน
โรงเรียนบ้านบางพระ
โรงเรียนบ้านบางมูลนาก
โรงเรียนบ้านบางรูป
โรงเรียนบ้านบางแรด
โรงเรียนบ้านบางลึก
โรงเรียนบ้านบางวัง
โรงเรียนบ้านบางหลวง
โรงเรียนบ้านบางโหนด
โรงเรียนบ้านประชาอารี
โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
โรงเรียนบ้านปลายทอน
โรงเรียนบ้านปลายราง
โรงเรียนบ้านปลายรา
โรงเรียนบ้านปลายเส
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากเจา
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนบ้านปากเชียร
โรงเรียนบ้านปากดวด
โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า
โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา
โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
โรงเรียนบ้านปากบางกลม
โรงเรียนบ้านปากพญา