นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์
โรงเรียนเจริญวัยวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทย์
โรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนฉวาง
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนฉวางสงเคราะห์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
โรงเรียนชนะวิทยา
โรงเรียนชะอวด
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โรงเรียนชะอวดวิทยา
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
โรงเรียนชุบธรรมวิทยา
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
โรงเรียนชุมชนลานสกา
โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
โรงเรียนชุมชนวัดบางคู
โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
โรงเรียนชุมชนวัดหมน
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
โรงเรียนชุมชนใหม่
โรงเรียนชูศิลป์วิทยา
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
โรงเรียนเชียรใหญ่
โรงเรียนดรุณศึกษา
โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
โรงเรียนตันติวัตร
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
โรงเรียนทรายขาววิทยา
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
โรงเรียนทัศนาวลัย
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนทุ่งใหญ่พณิชยการ
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต
โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นครบริหารธุรกิจ
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
โรงเรียนนครเทคนิค
โรงเรียนนครพณิชยการ
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
โรงเรียนนครอาชีวศึกษา
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์
โรงเรียนนาคคามพิทยาคม
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
โรงเรียนนาบอน
โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้