นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสหมิตรวิทยา
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
โรงเรียนสิทธาภัทร์
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนสุนทราภิบาล
โรงเรียนสุมณฑาศึกษา
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
โรงเรียนเสริมปัญญา
โรงเรียนเสาธงวิทยา
โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนโสภณเทคโนโลยี
โรงเรียนโสภณวิทยา
โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
โรงเรียนหลวงครูวิทยา
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนองค์การสวนยาง 1
โรงเรียนองค์การสวนยาง 2
โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์
โรงเรียนอนุบาลกานต์สินี
โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว
โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร
โรงเรียนอนุบาลคำแหง
โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ
โรงเรียนอนุบาลจิตอรุณ
โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต
โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์
โรงเรียนอนุบาลชุมสุข
โรงเรียนอนุบาลโชติกร
โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์
โรงเรียนอนุบาลธนสาร
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์รัตน์
โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา
โรงเรียนอนุบาลปัญญาพร
โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์
โรงเรียนอนุบาลพรธิรา
โรงเรียนอนุบาลพรอุดม
โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา
โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา
โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์
โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี
โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา
โรงเรียนอนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลวัดเสมาเมือง
โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ
โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์
โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร
โรงเรียนอนุบาลสกนวิชญ์
โรงเรียนอนุบาลสกุลดี
โรงเรียนอนุบาลสันติสุข
โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร
โรงเรียนอนุบาลแสงทอง
โรงเรียนอนุบาลหลวงครูวิทยา
โรงเรียนอนุบาลอภิรัตน์
โรงเรียนอนุบาลอินทิรา
โรงเรียนอนุบาลอุ่นจิต
โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์
โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน
โรงเรียนอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์
โรงเรียนอุบลวิทยา