นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดวังหีบ
โรงเรียนวัดวัวหลุง
โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม
โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์
โรงเรียนวัดศรีมงคล
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดศาลาไพ
โรงเรียนวัดศิลา
โรงเรียนวัดศิลาชลเขต
โรงเรียนวัดศิลาราย
โรงเรียนวัดสมควร
โรงเรียนวัดสมอ
โรงเรียนวัดสโมสร
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
โรงเรียนวัดสระ
โรงเรียนวัดสระเกษ
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัดสระไคร
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
โรงเรียนวัดสระเพลง
โรงเรียนวัดสระโพธิ์
โรงเรียนวัดสวนขัน
โรงเรียนวัดสวนพล
โรงเรียนวัดสวนพิกุล
โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
โรงเรียนวัดสวนหมาก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสอ
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
โรงเรียนวัดสากเหล็ก
โรงเรียนวัดสามแพรก
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
โรงเรียนวัดสามัคยาราม
โรงเรียนวัดสุขุม
โรงเรียนวัดสุชน
โรงเรียนวัดสุธรรมาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
โรงเรียนวัดไสมะนาว
โรงเรียนวัดหงส์แก้ว
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง
โรงเรียนวัดหญ้า
โรงเรียนวัดหนองจิก
โรงเรียนวัดหนองดี
โรงเรียนวัดหนองแตน
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดหนา
โรงเรียนวัดหน้าเขา
โรงเรียนวัดหน้าสตน
โรงเรียนวัดหมาย
โรงเรียนวัดหลวงครู
โรงเรียนวัดหลักช้าง
โรงเรียนวัดห้วยพระ
โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
โรงเรียนวัดหอยกัน
โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหัวนอน
โรงเรียนวัดหัวอิฐ
โรงเรียนวัดหาดสูง
โรงเรียนวัดเหมก
โรงเรียนวัดแหลม
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
โรงเรียนวัดใหม่
โรงเรียนวัดใหม่
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม
โรงเรียนวัดอิมอญ
โรงเรียนวัดอู่แก้ว
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
โรงเรียนวิทยานุเคราะห์
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสิชล
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนศรีนครเทคโนโลยี
โรงเรียนศรีอนุบาล
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร
โรงเรียนสตรีดำรงเวท
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนสมสรร
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
โรงเรียนสระแก้ววิทยา
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
โรงเรียนสหมิตรบำรุง