ตาก

โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยา
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา
โรงเรียนภัทรวิทยา
โรงเรียนมรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
โรงเรียนแม่สอด
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม
โรงเรียนรร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา
โรงเรียนรร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ
โรงเรียนรร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์
โรงเรียนรร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่
โรงเรียนรร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่
โรงเรียนรร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น
โรงเรียนรร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2
โรงเรียนรร.ตือลือราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนรร.เทศบาล 5 แผนกมัธยม
โรงเรียนรร.เทศบาล ๑ กิตติขจร
โรงเรียนรร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย
โรงเรียนรร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนรร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดดอนแก้ว
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดบุญญาวาส
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
โรงเรียนรร.บ้านสี่หลัง
โรงเรียนรร.บ้านหนองน้ำเขียว
โรงเรียนรร.บ้านห้วยกระทิง
โรงเรียนรร.ห้วยปลากองวิทยาการ
โรงเรียนรร.อนุบาลตำบลแม่กาษา
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา
โรงเรียนรร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี
โรงเรียนรร.อนุบาลบ้านหนองหลวง
โรงเรียนรร.อนุบาลสมอโคน
โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
โรงเรียนวังหวายวิทยาคม
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม
โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสามเงา
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนตาก
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคตาก
โรงเรียนวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
โรงเรียนศรีวิทยา
โรงเรียนศาตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูล
โรงเรียนศิริวรรณศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสว่างวิทยา
โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนเสริมปัญญา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)
โรงเรียนอนุบาลการุณย์
โรงเรียนอนุบาลตาก
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุทิศ (ปวยมิ้ง)
โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า
โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา
โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร
โรงเรียนอรุณเมธา
โรงเรียนอิสลามศึกษา
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม