ตาก

โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
โรงเรียนบ้านแม่ตาว
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ปะ
โรงเรียนบ้านแม่พลู
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ
โรงเรียนบ้านแม่โพ
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สละ
โรงเรียนบ้านแม่สลิด
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่หละคี
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
โรงเรียนบ้านแม่อมยะ
โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
โรงเรียนบ้านแม่อุสุ
โรงเรียนบ้านไม้กะพง
โรงเรียนบ้านยะพอ
โรงเรียนบ้านยางโองนอก
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
โรงเรียนบ้านลานเต็ง
โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ
โรงเรียนบ้านลานสาง
โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านเลตองคุ
โรงเรียนบ้านเลพะสุคี
โรงเรียนบ้านเลโพเด
โรงเรียนบ้านวะกะเลโค๊ะ
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
โรงเรียนบ้านวังตำลึง
โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านวังประจบ
โรงเรียนบ้านวังผา
โรงเรียนบ้านวังโพ
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์
โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
โรงเรียนบ้านสันกลาง
โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
โรงเรียนบ้านสามเงา
โรงเรียนบ้านสามหมื่น
โรงเรียนบ้านโสมง
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา
โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้
โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ้านหนองร่ม
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โรงเรียนบ้านหม่องกั๊วะ
โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด
โรงเรียนบ้านห้วยพลู
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านอูมวาบ
โรงเรียนบ้านอู่หู่
โรงเรียนประชาพัฒนา
โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4