ตาก

โรงเรียนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โรงเรียนเทคนิคอาสา 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
โรงเรียนบ้านกล้อทอ
โรงเรียนบ้านเกาะลาน
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
โรงเรียนบ้านคลองสัก
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
โรงเรียนบ้านคะเนจือทะ
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
โรงเรียนบ้านจกปก
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
โรงเรียนบ้านฉลอม
โรงเรียนบ้านช่องแคบ
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
โรงเรียนบ้านชะลาด
โรงเรียนบ้านเซอทะ
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงลาน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง
โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล
โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
โรงเรียนบ้านตีนดอย
โรงเรียนบ้านถ้ำผาโต้
โรงเรียนบ้านท้องฟ้า
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
โรงเรียนบ้านท่าปุยตก
โรงเรียนบ้านท่าไผ่
โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง
โรงเรียนบ้านท่าเล่
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
โรงเรียนบ้านทีวะเบยทะ
โรงเรียนบ้านทุ่งกง
โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ
โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านธงชัย
โรงเรียนบ้านนาตาโพ
โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
โรงเรียนบ้านน้ำด้วน
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านปะหละทะ
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
โรงเรียนบ้านปากวัง
โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
โรงเรียนบ้านปางส้าน
โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
โรงเรียนบ้านป่ายางใต้
โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
โรงเรียนบ้านป่าไร่
โรงเรียนบ้านปูเต้อ
โรงเรียนบ้านปูแป้
โรงเรียนบ้านโป่งแดง
โรงเรียนบ้านพอบือละคี
โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
โรงเรียนบ้านพะละ
โรงเรียนบ้านแพะ
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้
โรงเรียนบ้านมอเกอ
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านมูเซอ
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
โรงเรียนบ้านแม่กลองคี
โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
โรงเรียนบ้านแม่กาษา
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
โรงเรียนบ้านแม่จันทะ
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้