ปทุมธานี

โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง
โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา
โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง
โรงเรียนสาธิตปทุม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โรงเรียนสามวาวิทยา
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
โรงเรียนสารินันทน์
โรงเรียนสี่แยกบางเตย
โรงเรียนสีวลี
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
โรงเรียนสุลักขณะ
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา
โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2
โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน
โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม
โรงเรียนอนุบาลทินโชติ
โรงเรียนอนุบาลทีปรกร
โรงเรียนอนุบาลไทยธานี
โรงเรียนอนุบาลธราดล
โรงเรียนอนุบาลนภสร
โรงเรียนอนุบาลนวนคร
โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลปทุมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลปาริชาต
โรงเรียนอนุบาลผลิใบ
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก
โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ
โรงเรียนอนุบาลรังสิต
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ
โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา
โรงเรียนอนุบาลศุภสร
โรงเรียนอนุบาลสุขใจ
โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์
โรงเรียนอนุบาลหมีน้อยแพนด้า
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลอูนากูล
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนอินทุสุตศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทยา
โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต