ปทุมธานี

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส
โรงเรียนวัดจันทาราม
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน
โรงเรียนวัดฉาง
โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
โรงเรียนวัดชินวราราม
โรงเรียนวัดเชิงท่า
โรงเรียนวัดดอนใหญ่
โรงเรียนวัดดาวเรือง
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
โรงเรียนวัดถั่วทอง
โรงเรียนวัดทศทิศ
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
โรงเรียนวัดธัญญะผล
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
โรงเรียนวัดนาบุญ
โรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดนิเทศน์
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
โรงเรียนวัดบ่อทอง
โรงเรียนวัดบัวขวัญ
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนวัดบัวหลวง
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
โรงเรียนวัดบางคูวัด
โรงเรียนวัดบางเดื่อ
โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)
โรงเรียนวัดบางเตยใน
โรงเรียนวัดบางนา
โรงเรียนวัดบางนางบุญ
โรงเรียนวัดบางพูน
โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
โรงเรียนวัดปทุมทอง
โรงเรียนวัดปทุมนายก
โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
โรงเรียนวัดเปรมประชากร
โรงเรียนวัดโปรยฝน
โรงเรียนวัดผลาหาร
โรงเรียนวัดพวงแก้ว
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
โรงเรียนวัดพืชนิมิตร
โรงเรียนวัดพืชอุดม
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
โรงเรียนวัดเมตารางค์
โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
โรงเรียนวัดลานนา
โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์
โรงเรียนวัดศรีสโมสร
โรงเรียนวัดศิริจันทราราม
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนวัดสว่างภพ
โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสะแก
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสุวรรณ
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
โรงเรียนวัดแสงมณี
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
โรงเรียนวัดโสภณาราม
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
โรงเรียนวัดหว่านบุญ
โรงเรียนวัดอดิศร
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนวัดอู่ข้าว
โรงเรียนวันครู 2502
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
โรงเรียนวิภารัตน์
โรงเรียนศรีจิตรา
โรงเรียนศาลาพัน
โรงเรียนศาลาลอย
โรงเรียนศิริกานต์