นครสวรรค์

โรงเรียนวัดบ้านไผ่
โรงเรียนวัดบ้านพลัง
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบ้านลาด
โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด
โรงเรียนวัดบ้านวัง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบึงน้ำใส
โรงเรียนวัดประชาสรรค์
โรงเรียนวัดประสาทวิถี
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด
โรงเรียนวัดป่าเรไร
โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์
โรงเรียนวัดไผ่สิงห์
โรงเรียนวัดพนมเศษ
โรงเรียนวัดพระนอน
โรงเรียนวัดพันลาน
โรงเรียนวัดพิกุล
โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
โรงเรียนวัดมาบมะขาม
โรงเรียนวัดยางขาว
โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดรังงาม
โรงเรียนวัดลาดทิพยรส
โรงเรียนวัดวังไผ่
โรงเรียนวัดวังมหากร
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
โรงเรียนวัดวังยาง
โรงเรียนวัดวังแรต
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
โรงเรียนวัดวังหิน
โรงเรียนวัดวังใหญ่
โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม
โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา
โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดศรัทธาราม
โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์
โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนวัดสมานประชาชน
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัดสวนขวัญ
โรงเรียนวัดสวนหลวง
โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร
โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
โรงเรียนวัดสันคู
โรงเรียนวัดสันติธรรม
โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
โรงเรียนวัดสุบรรณาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์
โรงเรียนวัดหนองกรด
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดหนองกลอย
โรงเรียนวัดหนองกุ่ม
โรงเรียนวัดหนองโก
โรงเรียนวัดหนองขอน
โรงเรียนวัดหนองเขนง
โรงเรียนวัดหนองคล่อ
โรงเรียนวัดหนองคูน้อย
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดหนองตะโก
โรงเรียนวัดหนองตางู
โรงเรียนวัดหนองเต่า
โรงเรียนวัดหนองเบน
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา
โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
โรงเรียนวัดหนองแพงพวย
โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองยาว
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองไร่
โรงเรียนวัดหนองสีนวล
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา
โรงเรียนวัดหนองหม้อ
โรงเรียนวัดหนองหมู