นครสวรรค์

โรงเรียนรร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดสุคตวราราม
โรงเรียนรร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม
โรงเรียนรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
โรงเรียนรร.อนุบาลห้วยใหญ่
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
โรงเรียนวรนาถพิทยา
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
โรงเรียนวังบ่อวิทยา
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
โรงเรียนวังวิทยา
โรงเรียนวัดกลางแดด
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
โรงเรียนวัดเกาะเปา
โรงเรียนวัดเขาเจดีย์
โรงเรียนวัดเขาดุม
โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ
โรงเรียนวัดเขาฝา
โรงเรียนวัดเขามโน
โรงเรียนวัดเขาวง
โรงเรียนวัดเขาสมุก
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง
โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย
โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
โรงเรียนวัดคลองจินดา
โรงเรียนวัดคลองธรรม
โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
โรงเรียนวัดคลองยาง
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
โรงเรียนวัดคลองสาลี
โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา
โรงเรียนวัดฆะมัง
โรงเรียนวัดจันทร์ทอง
โรงเรียนวัดจันเสน
โรงเรียนวัดจิกลาด
โรงเรียนวัดเจริญผล
โรงเรียนวัดช่องแกระ
โรงเรียนวัดช่องแค
โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดดงกะพี้
โรงเรียนวัดดงพลับ
โรงเรียนวัดดงเมือง
โรงเรียนวัดดงหนองหลวง
โรงเรียนวัดดอนคา
โรงเรียนวัดดอนสนวน
โรงเรียนวัดดอนใหญ่
โรงเรียนวัดด่านช้าง
โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดตาสังใต้
โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
โรงเรียนวัดทัพชุมพล
โรงเรียนวัดท่าโก
โรงเรียนวัดท่างิ้ว
โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
โรงเรียนวัดท่าตะโก
โรงเรียนวัดท่าทอง
โรงเรียนวัดท่านา
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต
โรงเรียนวัดท่าไม้
โรงเรียนวัดท่าแรต
โรงเรียนวัดท่าล้อ
โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย
โรงเรียนวัดเทพสถาพร
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
โรงเรียนวัดนากลาง
โรงเรียนวัดน้ำทรง
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
โรงเรียนวัดเนินกะพี้
โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
โรงเรียนวัดเนินสะเดา
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
โรงเรียนวัดบ่อนิมิต
โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
โรงเรียนวัดบางเคียน
โรงเรียนวัดบางไซ
โรงเรียนวัดบางม่วง
โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
โรงเรียนวัดบ้านคลอง
โรงเรียนวัดบ้านแดน
โรงเรียนวัดบ้านบน