นครสวรรค์

โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
โรงเรียนบ้านหนองดู่
โรงเรียนบ้านหนองตาราม
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองนมวัว
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
โรงเรียนบ้านหนองเนิน
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองพังพวย
โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)
โรงเรียนบ้านหนองโพลง
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
โรงเรียนบ้านหนองไม้
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว
โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง
โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์
โรงเรียนบ้านหนองเสือ
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยตะโก
โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านห้วยหอม
โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านหาดสูง
โรงเรียนบ้านหินดาด
โรงเรียนบ้านแหลมยาง
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร
โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
โรงเรียนบูรพาศึกษา
โรงเรียนประชานุเคราะห์
โรงเรียนประชาอุทิศ
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนประดับวิทย์
โรงเรียนปรียาโชติ
โรงเรียนปวีณาวิทยา
โรงเรียนพณิชยการนครสวรรค์
โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์
โรงเรียนพนมรอกวิทยา
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
โรงเรียนพยุหะวิทยา
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
โรงเรียนพรหมอนุสรณ์
โรงเรียนพระบางวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ การกุศลในพุทธศาสนา
โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา
โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี
โรงเรียนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โรงเรียนมารีย์วิทยา
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
โรงเรียนย่านคีรี
โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา
โรงเรียนเยาวชนพัฒนา
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 คลองระนง
โรงเรียนรร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม
โรงเรียนรร.เทศบาลตำบลตากฟ้า
โรงเรียนรร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดไทรใต้
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดไทรเหนือ
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้