นครสวรรค์

โรงเรียนบ้านนกคลาน
โรงเรียนบ้านนาขอม
โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง
โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเนินพะยอม
โรงเรียนบ้านเนินเวียง
โรงเรียนบ้านเนินศาลา
โรงเรียนบ้านเนินใหม่
โรงเรียนบ้านเนิน
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
โรงเรียนบ้านปากง่าม
โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)
โรงเรียนบ้านปางขนุน
โรงเรียนบ้านปางงู
โรงเรียนบ้านปางชัย
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
โรงเรียนบ้านปางสุด
โรงเรียนบ้านเปราะ
โรงเรียนบ้านพนมรอก
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
โรงเรียนบ้านพรหมเขต
โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
โรงเรียนบ้านพุนกยูง
โรงเรียนบ้านพุม่วง
โรงเรียนบ้านพุมะค่า
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านมาบแก
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
โรงเรียนบ้านย่านมัทรี
โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
โรงเรียนบ้านร่องหอย
โรงเรียนบ้านรังงาม
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านลานตะแบก
โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ
โรงเรียนบ้านลำพยนต์
โรงเรียนบ้านวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
โรงเรียนบ้านวังข่อย
โรงเรียนบ้านวังคาง
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
โรงเรียนบ้านวังซ่าน
โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล
โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
โรงเรียนบ้านวังโพรง
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม
โรงเรียนบ้านวังแรง
โรงเรียนบ้านวังสำราญ
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
โรงเรียนบ้านศรีทอง
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านสระงาม
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกะเปา
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองจิกรี
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองจิก