นครสวรรค์

โรงเรียนบ้านเขากะลา
โรงเรียนบ้านเขาขวาง
โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ
โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
โรงเรียนบ้านเขาปูน
โรงเรียนบ้านเขาปูน
โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน
โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
โรงเรียนบ้านคลองคล้า
โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ
โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
โรงเรียนบ้านคลองไทร
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
โรงเรียนบ้านคลองบอน
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านคลองม่วง
โรงเรียนบ้านคลองม่วง
โรงเรียนบ้านคลองลาน
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
โรงเรียนบ้านคุ้งวารี
โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโคกกระดี่
โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนบ้านโค้งสวอง
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
โรงเรียนบ้านจิกใหญ่
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
โรงเรียนบ้านช่องคีรี
โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน
โรงเรียนบ้านชะลอมแหน
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
โรงเรียนบ้านซับผักกาด
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านดงขุย
โรงเรียนบ้านดงคู้
โรงเรียนบ้านดงจันทำ
โรงเรียนบ้านดงมะกุ
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด
โรงเรียนบ้านดอนกระชาย
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
โรงเรียนบ้านดอนพลอง
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
โรงเรียนบ้านตะกรุด
โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
โรงเรียนบ้านไตรคีรี
โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านท่ากร่าง
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านท่าตะโก
โรงเรียนบ้านท่าเตียน
โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านทำนบ
โรงเรียนบ้านทุ่งตัน
โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
โรงเรียนบ้านเทพสถาพร
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคีทองสามัคคี
โรงเรียนบ้านธารหวาย